Tagپول

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق چهارم: به نظر شما چند درصد مشکلات با پول حل می شود؟

سوال این تحقیق: به نظر شما چند درصد مشکلات با پول حل می شود؟ جمعیت مورد آزمایش: 96399 نفر رای

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی – تحقیق اول: موارد ضروری برای گذران این روزها

در این سری از مقالات تحلیلی آماری، سعی بر آن داریم تا با روشن شدن برخی از حقایق پنهان، به

Continue Reading