Tagروحانی

بی سوادی وزیر ارتباطات دولت مردمی آقای روحانی – دکتر محمود واعظی

وزیر ارتباطات دولت مردمی آقای روحانی در اولین گفتگوی تلویزیونی – دکتر محمود واعظی- «فرمودند»: «ما امیدواریم که تا همین

Continue Reading