Tagدروغ

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق هشتم: بدترین خصلت ایرانی ها از نظر من

سوال این تحقیق: بدترین خصلت ایرانی ها از نظر من… جمعیت مورد آزمایش: 90823 نفر رای % بدترین خصلت ایرانی

Continue Reading