Tagایرانی

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق نهم: اگر قرار باشد فقط یکی را انتخاب کنید… ایران یا اسلام

سوال این تحقیق: اگر قرار باشد فقط یکی را انتخاب کنید… جمعیت مورد آزمایش: 77598 نفر رای % اگر قرار

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق هشتم: بدترین خصلت ایرانی ها از نظر من

سوال این تحقیق: بدترین خصلت ایرانی ها از نظر من… جمعیت مورد آزمایش: 90823 نفر رای % بدترین خصلت ایرانی

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق هفتم: جدا از هر گونه تعصب، رنگ سال یا مدل، چه رنگی را دوست دارید؟

سوال این تحقیق: جدا از هر گونه تعصب، رنگ سال یا مدل، چه رنگی را دوست دارید؟ جمعیت مورد آزمایش:

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق ششم: آیا زود عصبانی می شوید؟

سوال این تحقیق: آیا زود عصبانی می شوید؟ جمعیت مورد آزمایش: 97260 نفر رای % آیا زود عصبانی می شوید؟

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق چهارم: به نظر شما چند درصد مشکلات با پول حل می شود؟

سوال این تحقیق: به نظر شما چند درصد مشکلات با پول حل می شود؟ جمعیت مورد آزمایش: 96399 نفر رای

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق سوم: بهترین تفریح از نظر ایرانی ها

سوال این تحقیق: بهترین تفریح به نظر من… جمعیت مورد آزمایش: 71205 نفر رای % بهترین تفریح به نظر من…

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی – تحقیق اول: موارد ضروری برای گذران این روزها

در این سری از مقالات تحلیلی آماری، سعی بر آن داریم تا با روشن شدن برخی از حقایق پنهان، به

Continue Reading