پربیننده ها

آخرین پستها

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق هشتم: بدترین خصلت ایرانی ها از نظر من

سوال این تحقیق: بدترین خصلت ایرانی ها از نظر من… جمعیت مورد آزمایش: 90823 نفر رای % بدترین خصلت ایرانی 

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق هفتم: جدا از هر گونه تعصب، رنگ سال یا مدل، چه رنگی را دوست دارید؟

سوال این تحقیق: جدا از هر گونه تعصب، رنگ سال یا مدل، چه رنگی را دوست دارید؟ جمعیت مورد آزمایش: 

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق پنجم: چقدر از وقتتان را صرف دیدن تلویزیون ملی ایران می کنید؟

سوال این تحقیق: چقدر از وقتتان را صرف دیدن تلویزیون ایران می کنید؟ جمعیت مورد آزمایش: 52901 نفر رای % 

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق چهارم: به نظر شما چند درصد مشکلات با پول حل می شود؟

سوال این تحقیق: به نظر شما چند درصد مشکلات با پول حل می شود؟ جمعیت مورد آزمایش: 96399 نفر رای 

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق سوم: بهترین تفریح از نظر ایرانی ها

سوال این تحقیق: بهترین تفریح به نظر من… جمعیت مورد آزمایش: 71205 نفر رای % بهترین تفریح به نظر من… 

NO MORE POSTS