Monthly ArchivesJuly 2013

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق هشتم: بدترین خصلت ایرانی ها از نظر من

سوال این تحقیق: بدترین خصلت ایرانی ها از نظر من… جمعیت مورد آزمایش: 90823 نفر رای % بدترین خصلت ایرانی

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق هفتم: جدا از هر گونه تعصب، رنگ سال یا مدل، چه رنگی را دوست دارید؟

سوال این تحقیق: جدا از هر گونه تعصب، رنگ سال یا مدل، چه رنگی را دوست دارید؟ جمعیت مورد آزمایش:

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق ششم: آیا زود عصبانی می شوید؟

سوال این تحقیق: آیا زود عصبانی می شوید؟ جمعیت مورد آزمایش: 97260 نفر رای % آیا زود عصبانی می شوید؟

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق پنجم: چقدر از وقتتان را صرف دیدن تلویزیون ملی ایران می کنید؟

سوال این تحقیق: چقدر از وقتتان را صرف دیدن تلویزیون ایران می کنید؟ جمعیت مورد آزمایش: 52901 نفر رای %

Continue Reading