حالا بگو ببینم… بِدَهی و نشمارندت دردش بیشتر است یا ندهی و بشمارندت؟

بحث انتخاب است.. حال من انتخاب می کنم… «رای نمی دهم»… به هزار و یک دلیل واضح! شهرزادی نوین و سیّاس میخواهد که این هزارتوی هزار و یک شب بی انتها را قصه بگوید، برایت…!

برای تویی که انتخاب کرده ای تا رای بدهی و چشمت را به هزار و یک دلیل واضح بسته ای و پذیرفته ای که لایق همین آش و همین کاسه ای! اگر خوب است نوش جان.. من نمی خورم.. سیرم.. خیلی وقت است که سیر شدم!

آخر می دانی… آشپزش دو تا که نه 100 تاست..

خیلی بی در و پیکر تر از آن است که من و تو را حساب کنند..

تهش منفی زیر رادیکال به فرجه زوجیم!

به قول نامجو… این قرار عاشقانه را عدد بده! شور و حال عارفانه را عدد بده…

فکر کردی که اگر رای ندهی برایت میشمارندش؟ بِدَهی هم مثل گذشته.. می شمارندت! به نفع خودشان… حالا بگو ببینم… بِدَهی و نشمارندت دردش بیشتر است یا ندهی و بشمارندت؟

راستی نگفتی قرار است بدهی که چه شود؟ بشود مثل زمان شاه؟!! حسادت و بغض و کینه و نفرت کاشته شده در سینه تک تک ایرانیان را چه می کنی؟

یادت رفته که اوایل انقلاب آقای قراعتی در برنامه مشهور خودش با دست پایین زانویش را نشان داد و گفت: جیب آخوندها تا اینجاست!! هنوز مانده.. بگذار ببرند.. مال مفت است.. از قدیم گفتند: مفت باشه….. کوفت باشه! حالا که کوفت نیست!! نفتـــه!! گازه!!

تو هم رای بده! فکر هم نکن به هیچ چیز چون اگر یک دقیقه، فقط یک دقیقه فکر کنی دیگر نمی دهی!! ………….. رای را می گویم

Get Shortlink
(Right click and copy link address)