آیا رای دادن کار خوبیست؟

آیا رای دادن کار خوبیست؟

آیا هیچ یک از اینهایی که الان کاندیدا شدن در شان و مقام و وجاهت یک رئیس جمهور واقعی هستند؟

آیا حداد عادل از لحاظ فیزیکی و بنیه از هاشمی رفسنجانی قوی تر است؟

آیا غرضی لازم نیست کمی speed حرف زدنش را بالا ببرد که خوابمان نگیرد؟

آیا محسن رضایی ته دلش امیدی به رییس جمهور شدن دارد؟

آیا در صورتی که جلیلی رئیس جمهور نشود، کاترین اشتون با وی آشتی می کند؟

آیا این حرفهایی که زده می شود در دوره های قبل و توسط قبلی ها زده نشد؟

آیا این حرفهایی که زده شد، عمل شد؟

آیا ما باز هم گول می خوریم؟

آیا ما باز هم خر می شویم؟

آیا ما باز هم باعث می شویم تا تحریمها بیشتر و بیشتر … ملت را پاره کنند؟

آیا ما نمیخواهیم تکانی بخودمان بدهیم؟

زهر مار و آیا!

Get Shortlink
(Right click and copy link address)