Monthly ArchivesJune 2013

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق چهارم: به نظر شما چند درصد مشکلات با پول حل می شود؟

سوال این تحقیق: به نظر شما چند درصد مشکلات با پول حل می شود؟ جمعیت مورد آزمایش: 96399 نفر رای

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق سوم: بهترین تفریح از نظر ایرانی ها

سوال این تحقیق: بهترین تفریح به نظر من… جمعیت مورد آزمایش: 71205 نفر رای % بهترین تفریح به نظر من…

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق دوم: احساس ایرانی ها نسبت به پلیس

سوال این مقاله: با دیدن پلیس چه احساسی به شما دست می دهد؟ جمعیت مورد آزمایش: 56789 نفر رای %

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی – تحقیق اول: موارد ضروری برای گذران این روزها

در این سری از مقالات تحلیلی آماری، سعی بر آن داریم تا با روشن شدن برخی از حقایق پنهان، به

Continue Reading